9800 Hjørring, Danmark
+45 2286 8852
kontakt@care4u.one

Vedtægter

Netværk for sårbare unge & Voksne med Angst.

Det kan være svært at komme ud og være social, når man lider af angst – især social angst som oftest er en følgesvend ved autismespektrum forstyrrelser. Ensomheden, som man kan føle, selv når man sidder blandt andre mennesker, kan være en stor medfølger til angsten, og den kan også ramme, hvis man er meget alene. Hos Care4U vil vi gerne hjælpe med at komme disse problematikker til livs. Gennem eksponering i et ikke-terapeutisk regi er målet at styrke angstramtes sociale kompetencer, så de får lettere ved at indgå og fastholde sociale relationer, får mindsket deres ensomhedsproblematikker samt styrket deres fastholdelse til arbejdsmarkedet.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Care4U.
Foreningens hjemsted er Hjørring.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at virke som forening/mødested for angstramte ved at bedre deres sociale
kompetencer gennem caféarbejde og eksponering samt udbrede viden om social angst og følgevirkninger heraf.

Foreningen skal bl.a. medvirke til:

 • At virke oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende.
 • At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte.
 • At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte.
 • At bedre vejen fra terapi til virkeligheden for angstramte.
 • At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser.

Stk. 1 – Foreningens aktiviteter
Aktiviteter i foreningen vil tage udgangspunkt i angstprovokerende dagligdagsgøremål, såsom at køre bus, gå i biografen og teatret, spise sammen, spille spil og have øjenkontakt. Til aktiviteterne vil vi bestræbe os på, at der er en uddannet psykolog til stede og/eller frivillige psykologistuderende. Der vil til nogle af arrangementerne være delvis brugerbetaling.


§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages personer med Autismespektrumforstyrrelser, social angst og/eller ensomme, og/eller generte og/eller personer, der har det vanskeligt ved at være sammen med andre mennesker grundet angst.

Stk. 2. Forud for indmeldelse i Care4U skal man til visiterende samtale hos en frivillig, et bestyrelsesmedlem eller en eksternt tilknyttet person valgt af foreningen. Ved den visiterende samtale lægges der vægt på, at det nye medlem vil passe ind i medlemssammensætningen eller om det evt. vil være et andet tilbud, der bedre ville passe.

Stk. 3. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Care4U med virkning fra foreningens modtagelse af udmeldelsen. Der sker ikke refusion af indbetalt kontingent ved udmeldelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, såfremt vedkommende modarbejder foreningens formål. Et ekskluderet medlem får sit kontingent for den resterende periode refunderet. Bestyrelsen udregner beløbet forholdsmæssigt.

Stk. 6. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent for en af generalforsamlingen fastsat periode. Som udgangspunkt er et medlemskab ½ årligt og går fra 1.8 til 31.1 samt 1.2. til 31.7. Kontingentet betales ifølge aftale med bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan oprette støttemedlemskaber for interesserede foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder. Støttemedlemskaber giver ikke stemmeberettigelse ved generalforsamlingen.


§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske via foreningens hjemmeside samt pr. mail.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt gyldigt kontingent en måned før generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan højst medbringe fuldmagt fra to andre medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§6 Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden tilstræbes at bestå af næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer. Der ønskes en faglig repræsentation i bestyrelsen, hvis muligt.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Medlemmer af foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 3. Der vælges 3 suppleanter, hvis muligt.

Stk. 4. Der skal altid være minimum 1 bestyrelsesmedlem fra forrige generalforsamling, således at hele bestyrelsen ikke udelukkende består af nyligt valgte medlemmer. Eksempelvis ved at der i ulige år vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer såfremt bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Hver valgperiode er på 2 år.

Stk. 6. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, overtager det udtrædende medlems anciennitet og afgår det år, hvor det udtrædende medlem skulle være afgået.

Stk. 7. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 8. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 9. Alle tillidsposter gælder for hele valgperioden.

Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som i det daglige skal stå for foreningens forskelligartede aktiviteter. Foreningen kan også udpege en daglig leder eller andet til at varetage foreningens daglige virke.

Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 12. Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse sker pr. mail.

Stk. 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.


§ 7 Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen for aflæggelse af regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren eller af en af bestyrelsen antaget bogholder.


§ 8 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller i formandens fravær af næstformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en eventuel daglig leder valgt af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter således kun med sin formue.


§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor forslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt vedtægtsændringerne vedtages af et flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen, men ikke med 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§ 10. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Såfremt opløsning vedtages af et flertal af de tilstedeværende på generalforsamlingen, men ikke med 2/3 flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver lignende tiltag for psykisk sårbare i Hjørring Kommune, subsidiært en anden velgørende organisation, der varetager interesser for mennesker med psykiske lidelser efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


§ 11 Ikrafttræden

Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen og afløser vedtægterne fra foreningens stiftende generalforsamling d. 11.10.2016.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 10.05.2017.